Nežádoucí účinky COVID-19 Odborné články, studie

Imunologické nebezpečí očkování proti COVID-19 u čerstvě rekonvalescentních a asymptomatických přenašečů

Dopis kardiochirurga Hoomana Noorchashma expertům z Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a firmy Pfizer ze dne 26. ledna 2021

Obracím se na vás jakožto na naše přední odborníky na veřejné zdraví a představitele regulačního úřadu s následujícím varováním a téměř jistou prognózou.
Virus SARS-CoV-2 vykazuje, mimo jiné tkáně a orgány, tropismus pro vaskulární endotel. Tuto skutečnost popisuje článek v odborném časopise Lancet publikovaný v dubnu 2020: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30937-5/fulltext

Receptor ACE-2 na endotelu zřejmě představuje bránu pro vstup viru do endoteliálních buněk, přičemž to vypadá, že endoteliální poranění způsobené virem nebo zánětlivou reakcí, kterou vyvolává, je důvodem, proč mnoho pacientů s COVID-19 má tromboembolické komplikace.
S jistotou tak lze prohlásit, že virové antigeny jsou přítomny v endoteliální výstelce cév u všech osob, které jsou aktuálně nebo nedávno byly nakažené virem SARS-CoV-2, bez ohledu na to, zda jsou symptomatické nebo rekonvalescentní.

Chci vás tímto upozornit na téměř jistou imunologickou prognózu, že jsou-li virové antigeny přítomny v tkáních (jakýchkoli) osob, které podstupují očkování, bude antigenově specifická imunitní reakce vyvolaná vakcínou cílit na tyto tkáně a způsobovat zánět a poškození i mimo místo samotné vakvinace.
Pokud jsou virové antigeny přítomny ve vaskulárním endotelu či jiných vrstvách cév, zejména u starších a oslabených osob trpících kardiovaskulárním onemocněním, pak antigenově specifická imunitní odpověď vyvolaná vakcínou téměř jisté poškodí vaskulární endotel. Endoteliální zánět vyvolaný vakcínou bezpochyby povede k vytvoření krevní sraženiny s potenciálem velkých tromboembolických komplikací, přinejmenším u podskupiny těchto pacientů. Pro většinu mladších, silnějších pacientů takové vaskulární poranění z imunitní odpovědi na vakcínu nepředstavuje vážné ohrožení, pro mnohé starší a slabé pacienty s kardiovaskulárním onemocněním však ano.

Proto vás uctivě žádám, aby FDA ve spolupráci s firmami Pfizer a Moderna okamžitě vydal jasné doporučení klinickým lékařům: odložit imunizaci u všech nedávno rekonvalescentních pacientů stejně jako u všech známých symptomatických nebo asymptomatických přenašečů a před očkováním aktivně vyšetřit co nejvíce pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem, aby bylo možné detekovat přítomnost SARS-CoV-2.
Potenciálním rozumným řešením, zejména v domovech s pečovatelskou službou, by bylo screeningové vyšetření protilátek coby náhradního prostředku k vyloučení/odložení očkování u osob, které mohly být viru vystaveny a v jejichž tkáních zůstaly virové antigeny.

Cílem v oblasti veřejného zdraví je co nejrozsáhlejší a rychlé očkování populace. Zachrání to mnoho životů a pravděpodobně i náš národ; očkování na celostátní úrovni určitě zachrání mnohem více životů, než by jakákoli komplikace související s vakcínami mohla ohrozit. Přestože víme, že většina našich občanů bude mít v současné krizové situaci z očkování prospěch, nemůžeme tím ospravedlnit regulační a korporátní selhání při zmírňování známých a racionálně předpovězených nebezpečí pro ohroženou menšinovou skupinu osob.

Jelikož coby imunolog dobře vím, jak antigenově specifické imunitní odpovědi mohou způsobit poškození orgánů a tkání, doporučuji vám, jako našim hlavním regulátorům FDA, nepřehlížet skutečnost, že očkování osob s již existujícími SARS-CoV-2 virovými antigeny ve tkáních by jim mohlo způsobit vážné poškození, zejména oslabeným jedincům trpícím kardiovaskulárními nemocemi.

Pokud se navíc imunologické riziko, které zde předpovídám, ukáže jako závažné, tak v příštích měsících, kdy budou naočkovány další miliony Američanů, bude zřetelní i pro veřejnost.

Dokážete si představit, že si veřejnost, aniž by od FDA dostala jakékoli varování, začne uvědomovat rostoucí počet takových vaskulárních/tromboembolických komplikací? Jak se poté podle vás změní úroveň „váhavosti vůči očkování“? Nepožene pak veřejnost odborníky a federální regulační orgány k zodpovědnosti, zejména pokud o existenci tohoto imunologického nebezpečí věděli, nebo měli vědět?

Zajistit prospěch většině veřejnosti a zachránit národ před touto pandemií rychlým a agresivním očkováním je eticky správný cíl, pokud však víme o skutečných či pravděpodobných rizicích újmy a úmrtnosti, měli bychom výrazně zmírnit rizika pro ohrožené osoby. To je jediná rozumná, etická a pravděpodobně legální cesta, kterou se můžete jako regulační orgány v oblasti veřejného zdraví vydat, jelikož v USA již neobětujeme životy menšinových podskupin lidí ve prospěch většiny. Zaměřujeme se na etické dosažení rovnováhy mezi blahem pro většinu a obranou práv jednotlivce na život a svobodu a vlastnických práv.

Doktoři Woodcocks a Marks, mí profesoři na lékařské fakultě, říkali studentům: „oči nevidí to, co mysl nezná“. Tromboembolické komplikace, které nastávají v řádu dnů až týdnů po aktivaci vakcínou indukované antigenově specifické imunitní odpovědi, u starších oslabených lidí trpících onemocněním cévních stěn, se nebudou považovat za klasické „komplikace související s vakcínami“. Ani zánětlivá onemocnění podobná COVID-19 vyvolaná očkováním nakažených osob. SARS-CoV-2 je však virus vykazující tropismus pro vaskulární endotel a mnoho dalších tkání. Takže vakcíny Pfizer a Moderna by mohly snadno nasměrovat antigenně specifické imunitní napadení těchto cílových orgánů.

Žádám vás, abyste uvedené imunologické prognózy a varování pečlivě a moudře zvážil. FDA, Pfizer a Moderna by neměly přehlížet riziko poškození každodenně narůstajícího podílu populace během trvající pandemie. Očkování pacientů se skrytými infekcemi SARS-CoV-2 nebo přetrvávajícími virovými antigeny představuje zjevné a aktuální ohrožení zdraví těchto pacientů.

S úctou

Hooman Noorchashm MD, Ph.D.

https://noorchashm.medium.com/a-letter-of-warning-to-fda-and-pfizer-on-the-immunological-danger-of-covid-19-vaccination-in-the-7d17d037982d

Lékař a vědec Hooman Noorchashm je zastáncem bezpečnosti pacientů, etiky a zdraví žen. Specializuje se na kardiotorakální chirurgii (chirurgické zákroky na tepnách srdce, plic, jícnu a hrudníku) a lékařství již téměř dvacet let také vyučuje. Působí na řadě fakult, například University of Pennsylvania School of Medicine, Harvard Medical School, Thomas Jefferson University Hospital či Philadelphia VA Hospital.

Dr. Noorchashm je autorem více než 65 článků, abstraktů a recenzí v lékařských časopisech, včetně New England Journal of Medicine, Journal of Immunology, Nature Medicine, American Journal of Transplantation, Critical Care Medicine a Diabetes.

Kromě recenzovaných publikací je spoluautorem řady lékařských učebnic, přednášel na několika výročních lékařských setkáních a konferencích. Získal řadu ocenění např. od Americké společnosti transplantačních chirurgů, Mezinárodní transplantační společnosti, Národního centra pro výzkum zdraví či Univerzity v Pensylvánii

Překlad: Vendula Janů