Naše články a stanoviska

Vědecká rada ČLK přepracuje svůj posudek v případě týraného dítěte. V čí prospěch?

Na začátku října loňského roku jsme informovali o případu dítěte týraného opakovaným nadměrným očkováním a častými odběry krve a o tom, jak byli trestáni lékaři, kteří o dítě pečlivě pečovali (ZDE). Nyní vám přinášíme informace o vývoji této kauzy.

Dne 12. října se s MUDr. Muchou, ošetřujícím lékařem dítěte, konalo další řízení před Čestnou radou ČLK (ČR ČLK). Právě na něj podal otec dítěte, který podle dalšího lékaře, profesora Thona, dítě neustálými vyšetřeními a očkováním týral. Na jednání byli přizváni MUDr. Čermák z Revizní komise ČLK v Břeclavi (ta před časem stížnost otce zamítla) a MUDr. Šebková z Vědecké rady ČLK Praha, která byla spoluautorkou odborného posudku hovořícího ve prospěch MUDr. Muchy. Místo ní se jednání účastnila MUDr. Svobodová a zmíněný posudek nebyl nikdy při jednáních ČLK brán na zřetel.
MUDr. Mucha žádal o vyslyšení dalších svědků, ale ČR ČLK toto odmítla s odůvodněním, že k rozhodnutí má již dostatečné množství informací. Účast tak byla povolena pouze MUDr. Muchovi a jeho právnímu zástupci. Návrh doktora Muchy na předvolání za dveřmi přítomné matky a možnost se jí na okolnosti doptat byla zamítnuta s odvoláním na její předchozí vyjádření potvrzené notářem, které VR má k dispozici.

MUDr. Svobodová z VR ČLK při jednání vypověděla, že postupu non lege artis se dopustila předchozí ošetřující lékařka dítěte a situace doktora Muchy tak byla svízelná. Jeho zvolený postup se jeví celkem pochopitelný s ohledem na matku dítěte, která potřebovala včas umístit dítě do školky a tlačil ji čas.

Nakonec VR s MUDr. Svobodovou došli k závěru, že doktor Mucha pochybil tím, že před očkováním s nikým postup nekonzultoval a v dokumentaci nebyla poznámka o skutečnosti, že dítě se očkuje na žádost matky. Tím absolutně popřeli způsobilost a erudici pediatrů k řešení nestandardních situací a individuálnímu přístupu k dětem „bez dovolení“.

Po hodině výslechu svědkyně MUDr. Svobodové uzavřel MUDr. Škába skandálním závěrem, že si ČR ČLK vyžádá nový posudek od Vědecké rady!! Zde je na místě se zamyslet nad tím, proč nový posudek? Protože nevyhovuje ten původní, který stojí za doktorem Muchou? Na tento neoprávněný postup reagoval přítomný právník Muchy hodnocením – nabádání svědka minulého děje, který svědkem nebyl, k přehodnocení odborného posudku. Došlo k nepřípustnému postupu, kdy při jednání nebyl přítomen nikdo, kdo se na posudku podílel a mohl by ho obhájit.

Následoval hodinový výslech doktora Muchy, ve kterém pokládané otázky směřovaly často k situaci, kterou mohla osvětlit sama matka dítěte čekající celé jednání za dveřmi. Při závěrečné řeči poukázal doktor Mucha mimo jiné na to, že u dítěte jsou přítomny protilátky proti poliu (dětská přenosná obrna), což vyvrací základní podezření, že by dítě vůbec neočkoval. Ani tato skutečnost nebyla brána jako validní argument a MUDr. Ťoukálková ho vyvracela tvrzením, že protilátky má dítě od očkovaných dětí!!! Dítě tedy bylo infikováno očkovanými dětmi!?

Nutno podotknout, že v ČR se očkuje neživou očkovací látkou a obrna divokým virem u nás nebyla zaznamenána od 70. let 20. století. Celá Evropa je již několik let prohlášena WHO za obrna free region! Je tedy absolutně nemožné získat protilátky od očkovaných dětí. Nelze než se nad touto argumentací pozastavit s úžasem, kam se ztratil vědecký přístup ve snaze mít oporu pro obvinění.

Jednání nedošlo k žádnému závěru, případ se odložil na neurčito. Zřejmě do vypracování nového znaleckého posudku Vědeckou radou ČLK. Původní posudek hovořil ve prospěch lékaře Muchy a je otázka, proč chce VR ČLK vypracovávat posudek znovu.

Pro Policii ČR a KÚ Jhm., jež se případem také zabývali, je věc odložena. ČR ČLK má zřejmý zájem jít proti těmto rozhodnutím. Je otázkou proč a v čím zájmu. Zda se MUDr. Mucha má stát exemplárním případem pro postrašení ostatních pediatrů, aby byl individuální přístup zcela nepřípustný?!