C-19 a očkování dětí Naše články a stanoviska

Jaké zdravotní úkony mohou být ve škole poskytovány bez souhlasu rodičů?

V souvislosti s nově schválenou novelou zákona o zdravotních službách (září 2021) dostáváme dotazy a podněty k objasnění situace. Nově se totiž zavádí, že škola se považuje za vlastní sociální prostředí pacienta, a bude tak možné i během vzdělávacího procesu poskytovat zdravotní službu dítěti (žákovi), jehož zdravotní stav to vyžaduje.

Z dotazů, které jsme obdrželi, byly patrné obavy rodičů z možného očkování dětí ve školách, ke kterému by jinak nedali souhlas. Těmto obavám napomáhala část škol, které požadovali po rodičích podepsat souhlas se zastoupením asistentem školy při poskytování zdravotních služeb dítěti. Někteří rodiče se tak domnívali, že by asistent mohl dát souhlas se zdravotním úkonem (očkování) u dítěte, aniž by na to rodič mohl mít vliv.

Zeptali jsme se proto veřejného ochránce práv na výklad nového ustanovení. Jeho odpovědi jsou uklidňující.

Jaké zdravotní úkony mohou nyní být na půdě školy poskytovány žákům bez souhlasu rodičů a jaké se souhlasem?

Odpověď Kanceláře veř. ochránce práv:

Škola nemůže realizovat jakoukoli zdravotní službu a ani podání léků, o němž by nevěděli zákonní zástupci (nemůže realizovat jakýkoliv úkon dítěti proti vůli zákonného zástupce či bez jeho vědomí). Výjimečně může dojít ke kompenzaci nečekaného úrazu, záchvatu apod. pracovníkem školy, kdy bude typicky pracovník školy postupovat podle pokynů zdravotnické záchranné služby. I o tom by byl zákonný zástupce neprodleně informován. V takovém případě souhlas není vyžadován, neboť je právní povinností každého poskytnout první pomoc.

Dovolte dále uvést, že zmíněné platí také během pandemických opatření. Není třeba se obávat, že by kterýmkoli předpisem mohla škola realizovat zdravotní službu (například testování, očkování) bez vědomí zákonného zástupce. Nadto pokud zákonný zástupce rozhodne o nepodrobení se testu u dítěte, může ho vzdělávat doma a škola toto toleruje (absence není vedena jako neomluvená).

Kromě toho škola za stávajícího právního stavu ani zdravotní služby poskytovat nesmí. Až od 1. ledna 2022 bude možné ve školách poskytovat zdravotní služby, neboť onoho dne nabude účinnosti novela zákona o zdravotních službách. Novela má napomoci tomu, aby dětem s chronickým onemocněním mohly být poskytovány potřebné úkony na půdě školy.

Bližší informace k dopadům této novely uvádíme v následující tiskové zprávě https://www.ochrance.cz/aktualne/skoly_mohou_vystoupit_z_sede_zony_poslanci_umoz
nili_poskytovani_zdravotnich_sluzeb_behem_vyucovani/
.

Některé školy předkládají rodičům k podpisu dokument, ve kterém rodiče souhlasí, že asistent školy zastupuje jejich dítě v oblasti poskytování zdravotní péče. Je tato praxe možná?

Odpověď Kanceláře veř. ochránce práv:

Obecně vždy platí, že zdravotní službu by měl poskytovat zdravotník, nikoli pedagogický pracovník školy bez odpovídajícího vzdělání. Ani případnou dohodou nebo jiným dokumentem, který podepíše zákonný zástupce žáka, uvedené nelze „obejít“. Navíc ve škole nikdo nesmí rodiče nutit k podpisu jakékoliv dohody, na základě které by předali oprávnění rozhodovat o zdravotních službách poskytovaných jejich dítěti jiné osobě (pokud dohoda nevyjadřuje jejich svobodnou vůli).