COVID-19 C-19 a očkování dětí Odborné články, studie

Očkování proti c-19 u dětí a mládeže – přednáška II.

Výtah z přednášky uskutečněné 9. 6. 2021 v rámci online konference v Mnichově „Očkování covid-19 pro děti a dospívající“, Dr. Steffen Rabe, lékař pro děti a dorost

V Německu bylo v období 1. 1. 2020 až 6. 6. 2021 hospitalizováno s onemocněním covid-19 celkem 1603 dětí mladších 18 let.

Jejich podíl na celkovém počtu hospitalizovaných v Německu činil 5 %.

U dětí hospitalizovaných s covidem na běžných nemocničních odděleních vykázalo 26 % z nich jiná souběžná onemocnění (komorbidita).

U dětí hospitalizovaných s covidem na JIP bylo u 64 % z nich zaznamenáno jiné souběžné onemocnění.

U dětí propuštěných z nemocničního ošetření byla v tomto období zaznamenána následující struktura:

– zcela vyléčeny: 73,0 %

– zbytkové symptomy: 24,8 %

– následné poškození po covidu-19: 0,4 %

– přeložení na jinou kliniku: 1,1 %

– paliativní péče na základě jiného základního onemocnění: 0,3 %

– smrt na covid-19: 0,3 %

– smrt, u níž nebylo jasné, zda příčinou byl covid-19, nebo jiné základní onemocnění: 0,1 %

Dětí, které těžce onemocněly covidem a pak zemřely, bylo málo, velmi málo. Všechno to byly děti s předchozími těžkými onemocněními, takže je u nich možné říci: možná nezemřely kvůli covidu nebo na covid, ale s covidem.“

Prof. Thomas Mertens, předseda STIKO (stálá komise pro očkování), v phoenix-Tagesgespräch, 27. 5. 2021

Dosavadní analýza ukázala, že dlouhodobý covid (covid s dlouhodobými následky) u dětí prakticky neexistuje. Alespoň pro to neexistují žádná seriózní a spolehlivá data.“

Prof. Thomas Mertens, předseda STIKO (stálá komise pro očkování), v phoenix-Tagesgespräch, 27. 5. 2021

Technická Univerzita v Drážďanech provedla výzkum protilátek na SARS-CoV-2 u 1500 mladistvých (medián věku 15 let). Výzkum nezjistil žádný rozdíl četnosti výskytu symptomů jako oslabení koncentrace, bolesti hlavy, vyčerpání, bolesti svalů atd. u mladistvých s naměřenými protilátkami a u těch bez naměřených protilátek.

Byla provedena studie na 2220 dětech a mladistvých ve věku 12-15 let (originální název studie Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents). Byla porovnávána hladina protilátek u nich a u mladých dospělých.

Z této skupiny bylo 1118 osob naočkováno dvěma dávkami vakcíny a 1102 osob očkováno nebylo.

U očkovaných osob se nevyskytl ani jeden případ onemocnění covid-19. U neočkovaných osob se vyskytlo 16 případů onemocnění covid-19.

Absolutní riziko onemocnění tedy u očkovaných v tomto případě činí 0 %.

U neočkovaných pak 16/1102 = 1,5 %.

Relativní riziko očkovaných ve srovnání s neočkovanými je nulové. Relativní redukce rizika (tedy efektivita vakcíny) je 100 %.

Absolutní redukce rizika (ARR) činí 1,5 % (přesněji procentního bodu). Očkováním se tedy riziko onemocnění v absolutním vyjádření snižuje o 1,5 p. b.

S pomocí ARR je možné vypočíst NNV (number needed to vaccinate), tedy počet dětí, které je nutné naočkovat, aby bylo zabráněno jednomu mírnému průběhu covidu-19:

NNV = 1 : ARR = 1 : 0,015 = 67 dětí

Výpočet NNH (number needed to harm), tedy počtu dětí, které je nutné naočkovat, aby se vyskytl nežádoucí vedlejší účinek (resp. po kolika očkováních dojde k výskytu nežádoucího účinku).

Závěry studie:

 • 67 dětí/mladistvých musí být naočkováno, aby se zabránilo jednomu neškodnému případu covidu-19.
 • Z těchto 67 dětí na základě změřeného výskytu nežádoucích účinků vakcíny v kontrolní skupině očkovaných utrpělo:
  • 13 horečku
  • 28 třesavku (zimnici)
  • 45 vyčerpání
  • 21 bolesti svalů a 11 bolesti kloubů
  • 34 muselo kvůli očkování brát léky proti bolesti

Byla provedena také studie Moderna – TeenCOVE (závěry zveřejněny 25. 5. 2021). Celkový počet zkoumaných dětí byl 3732.

Z této skupiny bylo 2488 dětí naočkováno dvěma dávkami vakcíny a 1244 dětí očkováno nebylo.

U očkovaných osob se nevyskytl ani jeden případ onemocnění covid-19. U neočkovaných osob se vyskytly 4 případy onemocnění covid-19.

Absolutní riziko onemocnění tedy u očkovaných v tomto případě činí 0 %.

U neočkovaných pak 16/1102 = 0,3 %.

Absolutní redukce rizika (ARR) činí 0,3 % (přesněji procentního bodu).

Hodnota NNV u této studie činí 333 dětí/mladistvých.

To samo o sobě je zcela vypovídající. Důležité je ještě podotknout, že v tiskové zprávě s výsledky této studie nebyly zmíněny těžké průběhy postvakcinančních komplikací.