Naše články a stanoviska Školky, ŠVP a ZA

Otevřený dopis spolku Rozalio zákonodárcům Slovenské republiky

V Praze dne 11. srpna 2019Vážení zákonodárci Slovenské republiky,

v současnosti zvažujete zavést podmínku řádného očkování pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. V České republice toto omezení funguje od roku 2001 a lze jej označit za silně problematické. Rozhodli jsme se proto přiblížit vám současnou praxi a podělit se o zkušenosti s touto represí, abyste měli možnost se vyvarovat chyb, které způsobili čeští zákonodárci a které neoprávněně dopadají na naše děti, potažmo rodiny.Povinnost přijímat do předškolních kolektivů pouze řádně očkované děti stanovuje v České republice zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a to § 50:

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je docházka povinná, mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Řádně neočkované děti, tedy i ty, kterým chybí byť jen jedno očkování, nemohou navštěvovat žádnou školku. Ale POZOR – jakmile dosáhnou věku pěti let, do školky NASTOUPIT MUSÍ! Od roku 2017 musí totiž v ČR ty děti, které dosáhnou k 1. září věku pěti let, povinně absolvovat předškolní vzdělávání bez ohledu na očkování.

Problematickým bodem ve zmíněné úpravě je slovní spojení „trvalá kontraindikace“. Víte, co je trvalou kontraindikací k očkování? My jsme se toho snažili dopátrat a zjistili jsme, že trvalé kontraindikace téměř neexistují. Nejčastěji je zdravotní stav bránící podání očkovací látky dočasný – trvá měsíce, roky. Takové dítě je tedy dost nemocné pro vakcinaci, ale málo nemocné pro vstup do školky – nedostane trvalou kontraindikaci, nesmí být přijato do školky. Je tak diskriminováno v přístupu ke vzdělání pro svůj zdravotní stav.

Omezení přístupu řádně neočkovaných dětí do předškolních zařízení dopadá na celou řadu subjektů:

* Rodiče, jejichž děti nejsou přijaty do školek, s nimi musí zůstat doma. Nemohou nastoupit do zaměstnání, jsou tak ohroženi sociálním vyloučením, zůstávají na dávkách státní sociální podpory. Pro ženu, která většinou jako matka s dítětem doma zůstává, mnohonásobně vzrůstá riziko neschopnosti uplatnění na trhu práce i v pozdějších letech. Zákonné omezení přináší tlak na očkování dítěte v nevhodném zdravotním stavu, aby bylo přijato do školky.

Děti jsou diskriminovány v přístupu ke vzdělání. Hrozí jim sociální izolace způsobená vyloučením z kolektivu až do 5 let věku. Nebo jsou naopak vystaveny vyššímu riziku nežádoucích účinků při nutnosti naočkovat i přes nepříznivý zdravotní stav, jelikož nedosáhnou na trvalou kontraindikaci.

Stát utrpí daňové ztráty způsobené ekonomickou nečinností rodičů, je zatížen vyplácením vyšších dávek sociální podpory, zvyšuje se nezaměstnanost a v důsledku toho se snižuje důvěra v systém očkování. V případě nežádoucích účinků očkování, kterému bylo vystaveno dítě v nepříznivém zdravotním stavu, se stát vystavuje další finanční zátěži spojené s léčbou dítěte a finanční podporou rodiče, který se musí dítěti věnovat, a navíc po schválení zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním bude stát povinen odškodnit rodinu.

Provozovatelé předškolních zařízení jsou povinni diskriminovat děti při přijímání, zvyšuje se administrativní zátěž. U soukromých subjektů se neoprávněně zasahuje do podnikání, všem hrozí vysoké finanční sankce.

Jakožto zástupci rodičů požadujících svobodnou a informovanou volbu v očkování vás tímto dopisem vyzýváme, abyste se neuchylovali k radikálním krokům. Epidemiologická situace ve školkách na Slovensku je podobná té naší – epidemie nevznikají od školkových kolektivů kvůli neočkovaným dětem. Je tedy zřejmé, že omezení není potřebné.


S úctouspolek ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z. s.