COVID-19 C-19 a očkování dětí Odborné články, studie

Otevřený dopis SÚKLu s požadavkem doložení studií zdravotní nezávadnosti mRNA vakcín či okamžitému zastavení očkování

MUDr. Pavel Vašek, DiS. zaslal dne 16. června Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) dotazy k mRNA vakcínám proti covid-19. Zveřejňujeme celý jeho dopis (níže), odpověď SÚKLu (ZDE) a zpětnou reakci dr. Vaška (ZDE).

Podavatel:
MUDr. Pavel Vašek, DiS.

adresát:
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL)
Škrobárova 48
Praha 10
[email protected]
[email protected]

počet stran: 7
počet příloh: 2; dotaz na SUKL z konce ledna 2021
odpověď SUKL na dotaz z konce ledna 2021

Otevřený dopis Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále SUKL) s požadavkem doložení studií zdravotní nezávadnosti mRNA vakcín či okamžitému zastavení očkování

Toto podání je směřováno na SUKL z důvodu nesouladu informací o předpokládaném mechanismu působení mRNA vakcín a skutečně prokázaným stavem. Tento nesoulad vyžaduje, aby SUKL neprodleně nejasnosti uvedené v tomto podání vyvrátil doložením odpovídajících studií a tímto uklidnil jak odbornou, tak i laickou veřejnost.
Obavy o bezpečnost celoplošné vakcinace proti Covid-19, již před mnou, vyjádřili mimo jiných Robert W. Malone (vynálezce mRNA vakcín (1,2)), Luc Montagnier (virolog, laureát Nobelovi ceny (3)), Michael Yeadon (bývalý víceprezident společnosti Pfizer (4)), Byram Bridle (profesor virové imunologie, Univerzita Guelph v Kanadě (5)), British medical journal (6) a mnoho dalších.
Předpokládám, že je absolutní prioritou státní moci okamžité doložení bezpečnosti očkování a vyvrácení všech na důkazech založených obav.
Vzhledem závažnosti problému celoplošného očkování na Covid-19 předpokládám, že odpověď na tento podnět bude zveřejněna, a to včetně studií dokládajících tvrzení SUKL na stránkách této instituce.
Text neprošel klasickým recenzním řízením a je materializovanou formou přesvědčení autora o nutnosti otevřené, nezkreslené, necenzurované a kritické diskuze, která je nedílnou součástí demokratického zřízení.
Pro zachování srozumitelnosti nejsou v podáni uváděni konkrétní výrobci. Výrobce je možné dohledat v citacích použité literatury.
Otázkou účinnosti mRNA vakcín se můj podnět nezaobírá, neboť nepředpokládám, že by vzhledem k vlastnostem viru, vlastnostem současných vakcín i neúspěchu laboratoře ve Wuhanu v roce 2015 účinnou vakcínu vyvinout někdo reálně předpokládal, že by vakcína mohla být účinná.
Problematika předpokládané neúčinnosti vakcín současného je podrobněji popsána na http://fortynsdevitalisation.cz/

Žádám, aby se SUKL ve svém vyjádření vyhnul nesprávné argumentaci založené na tvrzení, že neexistence či neprovedení studie, a tedy neschopnost předložit důkaz prokazuje neexistenci jevu či rizika.
V závěru mého podnětu je uveden i odkaz na webové stránky s údajně uniklými data Evropské lékové agentury týkající se jedné z mRNA vakcín.

Podavatel:
Jmenuji se Pavel Vašek. Jsem lékař, hygienik, v mezinárodním odborném tisku publikuji na poli imunologie. Problematikou infekce Covid-19 se zaobírám od začátku roku 2020 a zřejmě jako první v ČR, jsem po konzultaci s experty, a to především z USA, Izraele, Sigapuru vytvořil první pro ČR upravený návrh léčebného postupu této infekce. Tento mnou vypracovaný materiál jsem na jaře 2020 na doporučení ze zahraničí předal českým zástupcům. Problematikou Covid-19 se zaobírám i nadále, a proto tímto otevřeným dopisem vyzývám SUKL, aby neprodleně zodpověděl naléhavé otázky v souvislosti s celoplošným očkováním proti Covid-19.
více o mně:
https://rumble.com/c/c-727727
http://fortynsdevitalisation.cz/

seznam zkratek:
DNA – dědičná informace tvořící jádro lidských buněk
EMA – Evropská léková agentura
LNP – lipidové nanočástice
mRNA – forma dědičné informace vyskytující se mimo jádro lidských buněk (zjednodušené
vysvětlení)
PMDA – Japonská léková agentura
SPC – souhrn údajů o léčivém přípravku
SUKL – státní ústav pro kontrolu léčiv

Vlastní podnět:
Z informací výrobců, regulačních orgánů a závěrů publikovaných studií vyplývá, že bílkovina, proti které se po očkování vytváří protilátky tzv. Spike protein je sám o sobě schopen buňky poškozovat. Je sám o sobě schopen pronikat do buněk a to včetně buněk mozkových. Dále bylo prokázáno, že v buňkách mohou být vytvářeny typy Spike proteinu, jejichž existenci jsme nepředpokládaly a tyto mohou mít závažné negativní dopady na zdraví. Byla publikována studie prokazující schopnost Spike proteinu nastartovat proces zhoubného shlukování bílkovin, který se vyskytuje u chorob nervového systému, jakými je např. Alzheimerova choroba.
Bylo prokázáno, že mRNA vakcíny narozdíl od viru Covid-19 mají schopnost pronikat a infikovat prakticky všechny buňky a tkáně v těle, a že k tomuto po aplikaci mRNA vakcín dochází. Bylo prokázáno, že se vakcína po aplikaci v těle šíří krví, a že se Spike protein vytvořený po očkování uvolňuje do krevního řečiště. Přítomnost po očkování vytvořeného Spike proteinu byla v krvi prokázána až po dobu až 29 dnů od aplikace vakcíny.
Byl prokázán pokles plodnosti pokusných zvířat po očkování mRNA vakcínami. Přičemž rozdíl v počtu časných potratů mezi očkovanými a neočkovanými zvířaty byl u jedné z vakcín dvojnásobný. Současně nebyl předložen a studiemi doložen mechanismus, který by tento rozdíl vysvětloval.
Studiemi nebyla vyloučena možnost průniku vakcíny, postvakcinačních protilátek a produktů z vakcínou infikovaných buněk do plodu v průběhu těhotenství. SUKL na konci ledna 2021 dokonce nebyl schopen studiemi vyvrátit ani možnost reakce mezi postvakcinačními protilátkami a bílkovinami nezbytnými k průběhu těhotenství (tzv. Syncytinů).
Byla prokázána přítomnost poškozené mRNA ve vakcínách. Vakcíny obsahovali 25-45% poškozené mRNA. Nebyly zveřejněny údaje o tom, jaké důsledky vyplývají z aplikace těchto poškozených mRNA a jaké jsou produkty těchto mRNA v buňkách. Nebylo doloženo, jaký dopad na buňky a organismus má aplikace poškozených mRNA a produktů, které jsou na jejich základě vytvářeny. Na dotaz v této věci nebylo jednomu z nejvýznamnější odborných časopisů – British medical journal – ze strany regulačních orgánů odpovězeno.
Stejně tak nebylo regulačními orgány sděleno, jaké množství poškozené mRNA je regulačními orgány považováno za bezpečné a jak regulační orgány dospěli k závěru, že dané množstvípoškozené mRNA opravdu bezpečné je.
Byly vysloveny obavy týkající se možnosti zabudování genetické informace z mRNA vakcín do jaderné DNA lidských buněk, a to v důsledku možné přítomnost tzv. lineární DNA, která vzniká v procesu výroby mRNA vakcín.
Vzhledem ke schopnosti mRNA vakcín pronikat do prakticky všech tkání v těla je také nutné, aby byly zveřejněny studie vyloučující možnost přenosu vakcíny, a produktů vytvořených ve vakcínou infikovaných buňkách z očkovaných na neočkované a z matky na dítě v průběhu těhotenství a kojení a to krví, krevními deriváty, tkáněmi, tkáňovými deriváty, tělními tekutinami včetně aerosolu dýchacích cest.
Byly publikovány studie, v rámci kterých byl laboratorně ověřován výskyt onemocnění po očkování proti chřipce. Tyto studie poukazují na možnou zvýšenou náchylnost na koronavirová onemocnění po tomto očkování. K obdobnému závěru dospěla mimo jiné i ve Francii provedená statistická studie, která zkoumala nástup podzimní vlny Covid-19 v ČR v roce 2020.

V níže uvedeném textu jsou uvedeny tyto i další obavy stran bezpečnosti mRNA vakcín podrobněji i s uvedením citací odborné literatury.
mRNA vakcíny:

K obavám vedou především níže uvedené informace výrobců, regulačních orgánů a závěry publikovaných studií:
– chybí tradiční farmakokinetické nebo biodistribuční studie přinejmenším u jedné z mRNA vakcín
(1).
– model distribuce mRNA vakcíny v těle prokazuje, že se mRNA vakcína po aplikaci z místa vpichu šíří do prakticky všech tkání v těle, a to včetně vaječníků, plic, kůže, mozku, slinných žláz a dalších tkání (2). Dokonce byla prokázaná schopnost vakcíny přestupovat z krve do mozkové tkáně (3).
– bylo prokázáno postupné zvyšování koncentrace mRNA modelu vakcíny v některých vzdálených tkáních (2)
– byla prokázána přítomnost vakcinační mRNA po očkování v krvi (2)
– byla prokázána přítomnost volného Spike proteinu (bílkoviny, proti které se tvoří protilátky) v lidské krvi po očkování a to až po dobu 29 dní od podání první dávky vakcíny (4)
– byla prokázána schopnost Spike proteinu přímo poškozovat buňky (5)
– byla prokázána schopnost Spike proteinu měnit genovou expresi (fungování genů) v buňkách, do kterých tato bílkovina pronikla (6)
– byla prokázána schopnost Spike proteinu samostatně pronikat do mozkových buněk (7)
– byla prokázána možnost vytváření atypických forem Spike proteinu s nepředpokládanými vlastnostmi a nepředpokládanými dopady (např. rozpustný protein Spike protein vznikající v důsledku aplikace vektorových vakcín, kdy tento protein přispívá k tvorbě krevních sraženin) (8)
– bylo prokázáno dvojnásobné zvýšení počtu časných potratů u očkovaných zvířat po očkování jednou z mRNA vakcín (1)
– bylo prokázáno, snížení plodnosti u očkovaných zvířat po očkování druhou mRNA vakcínou (3)
– nebyl objasněn mechanismu, který vedl u očkovaných zvířat k narušení plodnosti (1,3)
– nebylo objasněno, co vedlo k výrobce vakcíny k tomu, aby bylo v rámci klinických zkoušek nutné hlásit a sledovat průběh těhotenství žen, které sami nebyly očkovány, ale byly vystaveny kontaktu s očkovanými osobami či zdravotníky, kteří očkovací látku podávali (kontakt kůží nebo aerosolem dýchacích cest) (9)
– byla prokázána přítomnost zkrácených a jiných atypických neschválených forem mRNA ve vakcínách. Jejich obsah tvořil 45 % v komerčně používaných vakcínách, 25-30 % ve vakcínách určených pro klinické zkoušky (10).
– nebyly objasněny možné dopady případné přítomnosti lineární DNA v mRNA vakcínách (11)
– byla prokázána přítomnost prionům podobných sekvencí v sekvencích Spike proteinu (12).
Regulačními orgány nebylo doloženo, zda tyto sekvence jsou či nejsou přítomny i ve vakcínách.
– byla prokázána schopnost Spike proteinu vytvářet patologické formy bílkovin – amyloidních agregátů -, které mají souvislost s neurodegenerativními onemocněními typu Alzheimerovy choroby (13). Regulačními orgány nebylo doloženo, zda produkty vytvořené v důsledku aplikace mRNA vakcín ve vakcínou infikovaných buňkách mají či nemají tuto schopnost také.
– regulačními orgány nebyly vyvráceny laboratorní a statistické studie poukazující na možnou virovou interferenci mezi očkováním na chřipku a koronavirovými onemocněními (14)

Obavy vyplývající z výše uvedeného:
Obecné obavy:
– Nejsou známé vnitrobuněčné a imunologické důsledky přítomnosti bílkovin a dalších biomolekul vzniklých v buňkách v důsledku přepisu schválené, zkrácené či jinak poškozené mRNA a případně i lineární DNA přítomné ve vakcínách, a to pro každou tělesnou tkáň a buněčnou linii.
– Dle vyjádření SUKL z konce ledna 2021 nebyl tento úřad dokonce ani schopen vyvrátit tak banální věc, jakou je vyloučení zkřížené reaktivity mezi bílkovinami nezbytnými pro průběh těhotenství (proteiny ze skupiny Syncytinů) a postvakcinačními protilátkami
– Nebyla vyvrácena možnost zabudování ve vakcíně potenciálně přítomné lineární DNA a na ni vázané mRNA do lidského genomu.
– Nebylo zveřejněno, jaké produkty vznikají v jednotlivých tkáních v důsledku přepisu všech forem mRNA (schválených i neschválených) a případně i lineární DNA a jaké je množství těchto jednotlivých produktů.
– Nebylo zveřejněno, po jakou dobu se mohou jednotlivé produkty vzniklé v důsledku očkování v cílových tkáních vytvářet.
– Nebyla vyloučena možnost mezilidského přenosu vakcín či jejich produktů (např. Spike proteinu) z očkovaných na neočkované. Vzhledem k přítomnosti mRNA vakcíny prakticky ve všech tkáních těla připadá v úvahu především přenos prostřednictvím krve, krevních derivátů, tkáněmi, tkáňovými deriváty a tělními tekutinami v četně aerosolu dýchacích cest.
– Nebyly zveřejněny výsledky testů genotoxicity, embryotoxicity, krátkodobé a dlouhodobé toxicity mRNA vakcín a to pro všechny formy mRNA a případně i lineární DNA obsažené ve vakcínách.
– Vzhledem k plošnosti očkování musí být pochopitelně všechny výše uvedené údaje uvedeny také s ohledem na pohlaví, věk a přidružená onemocnění.

Obavy z dopadů očkování na plodnost a těhotenství:
– Nebyl popsán a prokázán mechanismus, který způsobil pokles plodnosti u očkovaných pokusných zvířat.
– Nebylo prokázáno, že by nemohlo dojít k přestupu vakcíny, postvakcinačně vytvořených protilátek a všech ostatních produktů vytvořených v důsledku očkování v tkáních matky (vč. Spike proteinu) na dítě v průběhu těhotenství a kojení.

Obavy z kvality a obsahu vakcín:
– není známo jaké množství neschválených forem mRNA a lineární DNA přítomné ve vakcíně je prokázáno jako bezpečné
– není známo, jaké množství neschválených forem mRNA a lineární DNA považují regulační orgány za přijatelné
– není známo, jaké množství neschválených forem mRNA a lineární DNA je prokazatelně přítomno ve vakcínách v době těsně před podání vakcíny a to s ohledem na místo podání (centra vs. ambulance, začátek a konec pracovní doby)
– není známo jaké jsou sekvence neschválených verzí mRNA a lineární DNA přítomných ve vakcínách a není znám vzájemný poměr jejich množství
– není známo, zda v buňkách nedochází k tvorbě atypických forem Spike proteinu či jiných produktů v důsledku působení schválených a neschválených mRNA a lineární DNA přítomných ve vakcínách

Obavy z možnosti nastartování prionových a prionovým onemocněním podobných poruch:
– regulační orgány nezveřejnili studie, které by vyvrátili možnost, že by v důsledku podání vakcíny vytvořený Spike protein, a to ve všech formách, které mohou být po podání vakcíny vytvořeny, nemohl iniciovat prionové onemocnění či shlukování buněčných bílkovin s prionům podobnými vlastnostmi či dopady na fungování buněk, tkání a organismu. Tyto studie musí zahrnovat všechny typy buněk v těle.
– regulační orgány nezveřejnili studie, které by vyvrátili možnost nastartování prionového či prionům podobného onemocnění v těhotenství a nastartování takovéto procesu u plodu obavy z možnosti virové interference mezi očkováním a Covid-19
– regulační orgány nedoložili studie, které vyvrací možnost vzájemného ovlivnění imunologických procesů mezi očkováním na chřipku a infekcí Covid-19 a očkováním na Covid-19 a onemocněním chřipkou. Předpokládám, že SUKL má k dispozici studie, které toto zkoumali na zvířecích modelech i statistické údaje o věku, pohlaví a závažnosti průběhu onemocnění u hospitalizovaných s Covid-19 v jednotlivých měsících roku 2020 a 2021, které dokáží tuto souvislost vyvrátit.

Účinnost a epidemiologická bezpečnost očkování mRNA:
Dokládání studií účinnosti vakcíny nepožaduji za podstatné, neboť vzhledem k dostupným údajům o chování viru, reakcí imunitního systému, postupu statistického vyhodnocování výsledků klinických zkoušek vakcín a s přihlédnutím ke konstatování Wuhanské laboratoře o neúspěchu při vytváření vakcíny (a to již v roce 2015) se nedomnívám, by současné typy vakcín měli být účinné (1, 2).

Nezbytnost vyvrácení plošného pokusu na lidech:
U každého lékařského zákroku i vakcinace je státní moc povinna zaručit její bezpečnost, účinnost a zdravotní nezávadnost. Každý občan má také nezadatelné právo být v plném rozsahu informován o možných nežádoucích účincích.
Všechny sporné odborné otázky v souvislosti s bezpečností, účinností, mechanismem působení a zdravotní nezávadností musí být vyjasněné relevantními studiemi, a to před klinickým užitím lékařského přípravku. O případných nejasnostech musí být pacient srozumitelnou formou informován.
V případě známých nejasností musí být pacient o těchto možných nejasnostech informován.
Pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, pak je mimo pochybnost, že se jedná o pokus, který je bez ohledu na výsledek v demokratickém zřízení absolutně nepřípustný.
SUKL zajisté nepřipustí, aby byl jeho postup srovnáván s postupem regulačních orgánů v západní Evropě, který vedl k tisícům úmrtí v důsledku aplikace HIV kontaminované krve a krevních derivátů (1,2).


S pozdravem


16.6.2021


V kopii:
představitelé státu: prezident republiky [email protected]
předseda senátu ČR: [email protected]
předseda poslanecké sněmovny: [email protected]
předseda Ústavního soudu: [email protected]
předseda ČSSD: [email protected]
ODS: [email protected]
Piráti: [email protected]
KDU-ČSL: [email protected]
KSČM: [email protected] SPD: [email protected]
TOP09: [email protected]
Trikolora:
Česká biskupská konference: [email protected]
ČLK prezident: [email protected]
vědecká rada: [email protected]
média: ČTK [email protected]
Česká televize: [email protected]
tn.cz: [email protected]
iPrima: [email protected]
tv barrandov: [email protected]
neovlivni.cz: [email protected]; [email protected]
idnes.cz: [email protected]
ihned.cz: [email protected]
seznam.cz: [email protected]
forum24.cz: [email protected]
Parlamentní listy: [email protected]
Česká vakcinologická společnost: [email protected]
občanská společnost: Svaz pacientů :[email protected]
Aliance pro rodinu: [email protected]
Hnutí pro život: [email protected]
Lékarníci pro život: [email protected]
Manifest.cz: [email protected]
Chcípl pes: [email protected]

Citovaná literatura:
Otevřený dopis Státnímu zdravotnímu ústavu (dále SUKL) s požadavkem doložení studií

zdravotní nezávadnosti mRNA vakcín či okamžitého zastavení očkování
(1)https://trialsitenews.com/bioethics-of-experimental-covid-vaccine-deployment-under-eua-its-
time-we-stop-and-look-at-whats-going-down/
(2) https://brandnewtube.com/watch/spike-protein-is-very-dangerous-it-039-s-cytotoxic-robert-
malone-steve-kirsch-bret-weinstein_uldEFtcMC4tJjvM.html
(3) https://rairfoundation.com/nobel-laureate-luc-montagnier-warns-covid-vaccine-may-lead-to-
neurodegenerative-illness-video/
(4) https://dryburgh.com/wp-
content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_signe
d_with_Exhibits_geschwarzt.pdf
(5 ) https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccine-spike-protein-travels-from-injection-
site-organ-damage/
https://www.lifesitenews.com/news/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein-
is-dangerous-toxin
(6) https://www.bmj.com/content/372/bmj.n627

mRNA vakcíny:
(1) https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-
report_en.pdf
(2) https://www.pmda.go.jp/drugs/2021/P20210212001/672212000_30300AMX00231_I100_1.pdf
(3) https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-epar-
public-assessment-report_en.pdf
(4) https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075
(5) https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902
https://www.salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-in-illness/
(6) https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1096/fasebj.2021.35.S1.03097
(7) https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8
(8) https://www.researchsquare.com/article/rs-558954/v1
(9) https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf
(10) https://www.bmj.com/content/372/bmj.n627
(11) http://enformtk.u-aizu.ac.jp/howard/gcep_dr_vanessa_schmidt_krueger/
(12) https://www.preprints.org/manuscript/202003.0422/v1
(13) https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.29.446267v1
(14) http://fortynsdevitalisation.cz/Analyza%20rizik%20ockovani%20neplodnost.pdf

účinnost a epidemiologická bezpečnost očkování mRNA:
(1) https://rumble.com/c/c-727727
(2) http://fortynsdevitalisation.cz/

nezbytnost vyvrácení plošného pokusu na lidech:
(1) https://www.ceskatelevize.cz/porady/1048878006-skandal-kolem-krve/20238252103/
(2) https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/londyn-znovu-vysetri-skandal-ktery-vedl-ke-smrti-tisicu-pacientu-40039529
Allegedly hacked EMA and leaked documents about Comirnaty (Pfizer vaccine):
https://covidvaccinereactions.com/ema-pfizer-leak/

ODPOVĚĎ STÁTNÍHO ÚSTAVU PRO KONTROLU LÉČIV ZDE

REAKCE NA ODPOVĚĎ SÚKLU ZDE