Naše články a stanoviska Nežádoucí účinky

Žádost o poskytnutí informací k náhradě újmy způsobené očkováním

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2

Praha 21. srpna 2021

Žádost o poskytnutí informací k náhradě újmy způsobené očkováním

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o zodpovězení následujících otázek.

1) V roce 2020 jste obdrželi jedinou žádost o náhradu újmy, kterou jste zamítli. Z jakého důvodu byla žádost odmítnuta?

Odpověď MZ ze dne 10. září 2021:
Žádosti nebylo vyhověno, neboť k povinnému očkování a zdravotní újmě došlo před účinností zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.

2) Kdo odmítnutou žádost posuzoval a kdo o jejím zamítnutí rozhodl?

Odpověď MZ ze dne 10. září 2021:
Žádost posuzoval právní odbor Ministerstva zdravotnictví, žádost nebyla zamítána (nejedná se o rozhodnutí). Sdělení o nevyhovění žádosti bylo žadateli zasláno dopisem ředitele právního odboru Mgr. Jana Bačiny.

3) Kolik žádostí o náhradu újmy způsobené očkováním bylo podáno v letošním roce?

Odpověď MZ ze dne 10. září 2021:
V roce 2021 bylo podáno celkem 10 žádostí o náhradu újmy způsobené očkováním.

4) Kolik žádostí již bylo letos vyřízeno a s jakým výsledkem?

Odpověď MZ ze dne 10. září 2021:
1 žádost byla již vyřízena (nevyhověno), 2 se stále vyřizují, pokud jde o povinné očkování. 3 žádosti byly vyřízeny (nevyhověno), 4 se stále vyřizují, pokud jde o očkování proti COVID-19.

5) Kdo o žádostech rozhodoval?

Odpověď MZ ze dne 10. září 2021:
viz odpověď na otázku č. 2), neboť vyřizování nároků na náhradu újmy způsobenou povinným očkováním bylo svěřeno do působnosti právního odboru.

6) Kolik žádostí se týkalo očkování proti covid-19 a kolik povinného očkování?

Odpověď MZ ze dne 10. září 2021:
V roce 2021 byly podány 3 žádosti na náhradu újmy v důsledku povinného očkování a 7 žádostí na náhradu újmy způsobené očkováním proti onemocnění COVID-19.

7) Kdo se nyní přímo zabývá tvorbou prováděcího předpisu k zákonu č. 116/2020 Sb.? Jsou k tvorbě, resp. úpravě vyhlášky, přizváni odborníci? Pokud ano, tak kteří?

Odpověď MZ ze dne 10. září 2021:
V tuto chvíli má návrh vyhlášky k vyjádření (a případnému doplnění či jiné úpravě) Česká vakcinologická společnost ČLS JEP. Co se týče druhé části otázky, a to kteří odborníci jsou k tvorbě vyhlášky přizváni, nezbývá než ji v této části odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a odkázat vás na výše zmíněný subjekt.

8) V roce 2020 byly náklady na tuto agendu ve výši jednoho služebního místa? Kolik tedy činily celkové náklady na toto služební místo za rok 2020?

Odpověď MZ ze dne 10. září 2021:
Náklady na konkrétní služební místo nelze vyčíslit, jelikož danými úkoly se fakticky zabývá větší počet zaměstnanců, a to v různém rozsahu svěřené agendy.

9) Plánuje MZ vydávat roční shrnutí, přehled žádostí a uvedení újmy, za kterou je žádána náhrada újmy, a jak byly žádosti vyřízeny, a to i s odůvodněním?

Transparentní systém je potřebný pro informování veřejnosti. Ministerstvo zdravotnictví by díky němu nemuselo zdlouhavě odpovídat na dotazy ohledně žádostí o náhradu újmy a rovnou by vždy odkázalo na roční shrnutí.

Odpověď MZ ze dne 10. září 2021:
Obecně k tomuto dotazu lze říci, že to lze zvážit s ohledem na plnění dalších úkolů a personální situaci personálně oslabeného oddělení PRO/1, v každém případě by se muselo jednat o publikování informací tak, aby nedošlo k zásahu do ochrany osobních údajů a soukromí dotčených osob.

Za zodpovězení dotazů předem děkuji.

S pozdravem

Martina Suchánková, předsedkyně

ROZALIO, z. s.

IČ 27056473, sídlem Voskovcova 986/12, 152 00 Praha 5