COVID-19 Naše články a stanoviska Naše projekty

Přidejte se k žalobě k zastavení šikany osob neočkovaných proti covid-19

Dne 15. 6. 2021 byl za 17letou navrhovatelku, studentku zdravotní školy, podán návrh na zrušení části mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které zvýhodňuje očkované a znevýhodňuje neočkované, na něž se vztahuje povinnost neustále se nechat testovat pro přístup k běžným aktivitám a službám. Navrhovatelka toto pociťuje jako nátlak na očkování, kterému se nechce podrobit z důvodu dřívějších negativních zkušeností s očkováním i z důvodu svých četných zdravotních problémů a obav ze zhoršení zdravotního stavu v důsledku očkování.

Nelogické znevýhodňování neočkovaných vadí celé řadě dalších lidí. Proto zveřejňujeme tento návod, jak se připojit k návrhu, kterému byla u Nejvyššího správního soudu přidělena spisová značka 6 Ao 28/2021.

Základní informace:

 • Soudní řád správní v § 34 upravuje institut osoby zúčastněné na řízení, což je osoba, která byla přímo dotčena ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí (v tomto případě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví).
 • K připojení se do již zahájeného řízení jako osoba zúčastněná na řízení je nutné, aby dotčená osoba výslovně oznámila soudu, že bude v řízení práva osoby zúčastněné na řízení uplatňovat. Za děti toto oznámení učiní zákonní zástupci – jeden nebo oba rodiče. 
 • Připojit se k řízení je možné už teď, nejpozději však v sedmidenní lhůtě od zveřejnění výzvy Nejvyššího správního soudu na svém webu (do pátku 6. srpna).
 • Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna a účastnit se nařízeného jednání. Doručuje se jí žaloba a rozhodnutí soudu. Pokud je osob zúčastněných na řízení mnoho, může soud rozhodnout, že osoby zúčastněné na řízení mohou svá práva uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si buď zvolí, nebo ho vybere soud.
 • Osobami zúčastněnými na řízení mohou být dospělí i děti – jakákoliv osoba, která je dotčena znevýhodněním oproti očkovaným:
  1) má povinnost se testovat na rozdíl od očkovaných proti covid-19, nebo
  2) má potvrzení o prodělání covid-19, ale je považována za „bezpečnou“ po kratší dobu než očkovaní, nebo
  3) má protilátky, ale přesto se na rozdíl od očkovaných musí testovat.
 • Osoby zúčastněné na řízení nebo jejich zákonní zástupci neplatí žádné soudní poplatky ani žádné soudní náklady. Osoby zúčastněné na řízení mohou, ale nemusí využít svých výše uvedených práv (není tedy povinnost účastnit se například jednání soudu, nicméně v této věci se ani nařízení jednání neočekává).
 • Z kapacitních důvodů nenabízíme zastoupení osob zúčastněných na řízení, pouze tento návod a vzor, jak se zapojit. Takže zájemci musí oznámení soudu učinit sami a poslat jej soudu datovou schránkou (ID datové schránky: wwjaa4f), doporučeně poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem (podatelna@nssoud.cz).

VZOR:

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
657 40 Brno 

sp. zn. 6 Ao 28/2021

Brno 17. 6. 2021

Osoby zúčastněné na řízení:

Jan Novotný, nar. 1. 1. 1975

nezl. Tomáš Novotný, nar. 1. 1. 2004, zastoupen zákonným zástupcem Janem Novotným (otcem)

Oba bytem Nová 1, 602 00 Brno


Oznámení o uplatňování práv osob zúčastněných 

Vážená paní, vážený pane,

tímto sděluji, že ve věci vedené před Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 6 Ao 28/2021 budeme uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení v souladu s § 34 soudního řádu správního. Žádáme soud, aby s námi jednal jako s osobami zúčastněnými na řízení.

Řízení bylo zahájeno na základě návrhu na zrušení části mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 6. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, ve znění pozdějších změn, které zvýhodňuje osoby očkované proti covid-19 a naopak znevýhodňuje neočkované tím, že na neočkované osoby se vztahuje podmínka neustálého testování, pokud chtějí žít běžným způsobem, využívat běžné služby a účastnit se běžných aktivit. Toto zvýhodnění/znevýhodnění není podloženo racionálními důvody, je neodůvodněné a zdravotně rizikové, neboť očkovaní jsou považováni za „bezinfekční“, přitom mohou šířit nákazu. Jde o nátlak na podrobení se očkování a o diskriminaci a šikanu neočkovaných osob. Toto opatření nepřiměřeně zasahuje, a tedy porušuje celou řadu práv znevýhodňovaných osob: právo na svobodu myšlení a svědomí, na ochranu zdraví a nedotknutelnosti osoby, na ochranu soukromého a rodinného života, na zachování lidské důstojnosti, na rovné zacházení aj.

(Dále doplňte své podrobné důvody pro připojení se do řízení a k tomu, jak jsou dotčena vaše práva nebo práva vašeho dítěte  – například konkrétní výhrady proti očkování, zdravotní důvody, dopady na váš běžný život, své osobní dojmy z toho, že stát z vás dělá občana druhé kategorie atd. Můžete se inspirovat důvody, které jsou uvedeny v návrhu, ale je vhodné co nejvíce popsat svou konkrétní situaci a osobní důvody.)

Z výše uvedených důvodů se ztotožňujeme s návrhem na zrušení uvedeného mimořádného opatření ve znění pozdějších změn nebo zrušení případného návazného mimořádného opatření se stejným nebo obdobným obsahem a navrhujeme jeho zrušení.

S pozdravem 


Jan Novotný, nezl. Tomáš Novotný

Přílohy:
(můžete připojit jakékoliv relevantní dokumenty)