COVID-19 Naše články a stanoviska Naše projekty

Připojte se k žalobám proti diskriminaci osob neočkovaných proti c-19

Dne 15. 6. 2021 jsme k Nejvyššímu správnímu soudu za nezletilou studentku střední školy podali návrh na zrušení části mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které vytváří z neočkovaných lidí proti covid-19 občany druhé kategorie a nutí je neustále se nechat testovat pro přístup k běžným službám a činnostem.

Podobný návrh jsme za ni dne 17. 7. 2021 podali i k Městskému soudu v Praze, a to proti části ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, který dělá totéž ve vztahu k vycestování a návratu zpět do země.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka není jediná, které iracionální znevýhodnění oproti očkovaných vadí, informujeme tímto veřejnost o možnosti zapojit se do uvedených řízení jako tzv. osoba zúčastněná na řízení a zveřejňujeme tento návod, jak se k návrhům připojit. Níže vkládáme dva vzory dopisu k soudům jak oznámit, že se připojujete jako osoba zúčastněná.

K řízení před Nejvyšším správním soudem je třeba se připojit do 6. 8. 2021 včetně, u řízení před Městským soudem v Praze není lhůta stanovena, ovšem doporučujeme tak učinit také co nejdříve.

Základní informace:

 • Soudní řád správní v § 34 upravuje institut osoby zúčastněné na řízení, což je osoba, která byla přímo dotčena ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí (v tomto případě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví).
 • K připojení se do již zahájeného řízení jako osoba zúčastněná na řízení je nutné, aby dotčená osoba výslovně oznámila soudu, že bude v řízení práva osoby zúčastněné na řízení uplatňovat. Za děti toto oznámení učiní zákonní zástupci – jeden nebo oba rodiče. 
 • Osoba zúčastněná na řízení má právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna a účastnit se nařízeného jednání. Doručuje se jí žaloba a rozhodnutí soudu. Pokud je osob zúčastněných na řízení mnoho, může soud rozhodnout, že osoby zúčastněné na řízení mohou svá práva uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si buď zvolí, nebo ho vybere soud.
 • Osobami zúčastněnými na řízení mohou být dospělí i děti – jakákoliv osoba, která je dotčena znevýhodněním oproti očkovaným:
  1) má povinnost se testovat na rozdíl od očkovaných proti covid-19, nebo
  2) má potvrzení o prodělání covid-19, ale je považována za „bezpečnou“ po kratší dobu než očkovaní, nebo
  3) má protilátky, ale přesto se na rozdíl od očkovaných musí testovat.
 • Osoby zúčastněné na řízení nebo jejich zákonní zástupci neplatí žádné soudní poplatky ani žádné soudní náklady. Osoby zúčastněné na řízení mohou, ale nemusí využít svých výše uvedených práv (není tedy povinnost účastnit se například jednání soudu, nicméně v této věci se ani nařízení jednání neočekává).
 • Z kapacitních důvodů nenabízíme zastoupení osob zúčastněných na řízení, pouze tento návod a vzor, jak se zapojit. Takže zájemci musí oznámení soudu učinit sami a poslat jej soudu datovou schránkou (ID datové schránky: wwjaa4f), doporučeně poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem (podatelna@nssoud.cz).
 • Pokud se připojíte, budeme rádi, když nám váš text oznámení soudu pošlete e-mailem na: dasa.slacalova@rozalio.cz. Pokud bude něco nového, budeme vás informovat e-mailem.

Vzor pro řízení před Nejvyšším správním soudem ve věci znevýhodnění neočkovaných v přístupu ke službám:

Nejvyšší správní soud
Moravské náměstí 6
657 40 Brno 

sp. zn. 6 Ao 28/2021

V Brně dne 2. 8. 2021

Osoby zúčastněné na řízení:

Jan Novotný, nar. 1. 1. 1975

nezl. Tomáš Novotný, nar. 1. 1. 2004, zastoupen zákonným zástupcem Janem Novotným (otcem)

Oba bytem Nová 1, 602 00 Brno


Oznámení o uplatňování práv osob zúčastněných 

Vážená paní, vážený pane,

tímto sděluji, že ve věci vedené před Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 6 Ao 28/2021 budeme uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení v souladu s § 34 soudního řádu správního. Žádáme soud, aby s námi jednal jako s osobami zúčastněnými na řízení.

Řízení bylo zahájeno na základě návrhu na zrušení části mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 6. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, ve znění pozdějších změn, které zvýhodňuje osoby očkované proti covid-19 a naopak znevýhodňuje neočkované tím, že na neočkované osoby se vztahuje podmínka neustálého testování, pokud chtějí žít běžným způsobem, využívat běžné služby a účastnit se běžných aktivit. Toto zvýhodnění/znevýhodnění není podloženo racionálními důvody, je neodůvodněné a zdravotně rizikové, neboť očkovaní jsou považováni za „bezinfekční“, přitom mohou šířit nákazu. Jde o nátlak na podrobení se očkování a o diskriminaci a šikanu neočkovaných osob. Toto opatření nepřiměřeně zasahuje, a tedy porušuje celou řadu práv znevýhodňovaných osob: právo na svobodu myšlení a svědomí, na ochranu zdraví a nedotknutelnosti osoby, na ochranu soukromého a rodinného života, na zachování lidské důstojnosti, na rovné zacházení aj.

(Dále doplňte své podrobné důvody pro připojení se do řízení a k tomu, jak jsou dotčena vaše práva nebo práva vašeho dítěte  – například konkrétní výhrady proti očkování, zdravotní důvody, dopady na váš běžný život, své osobní dojmy z toho, že stát z vás dělá občana druhé kategorie atd. Můžete se inspirovat důvody, které jsou uvedeny v návrhu, ale je vhodné co nejvíce popsat svou konkrétní situaci a osobní důvody.)

Z výše uvedených důvodů se ztotožňujeme s návrhem na zrušení uvedeného mimořádného opatření ve znění pozdějších změn nebo zrušení případného návazného mimořádného opatření se stejným nebo obdobným obsahem a navrhujeme jeho zrušení.

S pozdravem 


Jan Novotný, nezl. Tomáš Novotný

Přílohy:
(můžete připojit jakékoliv relevantní dokumenty)

Vzor pro řízení před Městským soudem v Praze ve věci znevýhodnění neočkovaných při cestování:

Městský soud v Praze – pracoviště Slezská
Slezská 9
120 00 Praha 2

sp. zn. 17 A 83/2021

V Brně dne 2. 8. 2021

Osoba 1 zúčastněná na řízení: Eva Novotná, nar. 31. 12. 1980

Osoba 2 zúčastněná na řízení: nezletilý Jan Novotný, nar. 1. 1. 2005, zastoupen zákonnou zástupkyní (matkou) Evou Novotnou, nar. 31. 12. 1980

Oba bytem Nová 1, 602 00 Brno

Oznámení o uplatňování práv osoby zúčastněné 

Vážená paní, vážený pane,

tímto sděluji, že ve věci vedené před Městským soudem v Praze pod sp. zn. 17 A 83/2021
uplatňujeme práva osoby zúčastněné na řízení v souladu s § 34 soudního řádu správního. Žádám soud, aby s námi jednal jako s osobami zúčastnými na řízení.

Řízení bylo zahájeno na základě návrhu na zrušení části ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 7. 2021, č. j. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN, které vytváří z lidí neočkovaných proti covid-19 občany druhé kategorie tím, že jsou oproti očkovaným znevýhodněni povinností se neustále nechat testovat při cestování a překračování státních hranic, a to aniž by toto rozlišování bylo smysluplné, racionální a založené na vědeckých poznatcích, aniž by tím bylo účinně chráněno veřejné zdraví (je tomu přesně naopak – u očkovaných je tolerováno šíření nákazy, kterému očkování nebrání) a aniž by tím byla zachována dobrovolnost tohoto očkování, naopak je tím vytvářen nepřípustný nátlak na podstoupení očkování, které lze stále považovat za experimentální. Toto rozlišování je také v rozporu s nejlepším zájmem dětí.

(Dále doplňte dle své úvahy, jakým konkrétním způsobem zasahuje ochranné opatření do vašich práv, proč se nechcete nechat očkovat, proč považujete za nepřípustné, abyste jako neočkovaní byli znevýhodněni, proč považujete opatření za nedostatečně odůvodněné, nepřiměřené a jakkoliv rizikové. Totéž můžete rozvést i za své děti, které rovněž připojujete do řízení jako osoby zúčastněné. Můžete se inspirovat důvody, které jsou uvedeny v návrhu, ale je vhodné co nejvíce popsat vaši konkrétní situaci a vaše osobní důvody.)

Z výše uvedených důvodů se ztotožňujeme s důvody návrhu na zrušení uvedeného ochranného opatření a navrhujeme, aby byla konstatována jeho nezákonnost.

S pozdravem 

(podpis)
Eva Novotná, Jan Novotný, zastoupen zákonnou zástupkyní

Přílohy:
(můžete připojit jakékoliv relevantní důkazy)