Oznámení o neočkování pro KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje                                                                                                               10. 11. 2009
Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00


Oznámení o neočkování

Vážení,
rádi bychom Vám oznámili naše společné rozhodnutí, že naše dcera S. N., narozená dne xxx, r.č. xxx nebyla a nebude podrobena očkování v termínech stanovených vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.

Chtějíce ušetřit našeho ošetřujícího lékaře zbytečných peripetií, rozhodli jsme se svůj úmysl oznámit v souladu s § 67, odst. (2) přestupkového zákona sami.
K názoru na očkování jsme dospěli po zralé úvaze a vzali jsme v potaz zkušenosti našeho okolí
a především veřejně dostupné informace (literatura, web), které jsme měli k dispozici.
Syntézu našich poznatků a tedy náš názor lze krátce shrnout asi takto – naše neočkované dítě nebude v současné situaci v ČR ohrožovat veřejné zdraví a zároveň nebude vystaveno mnohdy opomíjeným avšak závažným a dokumentovaným negativním následkům očkování při často diskutabilní účinnosti vakcín. Považujeme se za zodpovědné rodiče, kteří řádně pečují o své dítě a chtějí mu dopřát nejlepší podmínky pro zdravý vývoj, vzdělání a úspěšné zapojení do společnosti a právě proto jsme po zvážení všech dostupných faktů zvolili variantu neočkování. Zároveň podotýkáme, že očkování do budoucna nevylučujeme, resp. počítáme s ním, (zejména pokud jde o tetanus, či například v pozdějším věku zarděnky).  
Chápeme, že naše rozhodnutí budete kvalifikovat jako přestupek (upustíme od spekulací nad
§2 přestupkového zákona) a jsme s Vaším následujícím postupem srozumněni, byli bychom však rádi, kdybyste ve svých správních úvahách zohlednili, že jakýkoli trest (který koneckonců nepřijmeme
a po vyčerpání všech opravných prostředků se obrátíme na Ústavní soud, příp. na Evropský soud
pro lidská práva) náš názor nezmění. Proto, prosím, vezměte v úvahu § 93 odst. (1) zákona
o ochraně veřejného zdraví a  § 11 odst. (1) písm. a) přestupkového zákona, které nabízejí administrativně relativně nenáročná řešení.


S pozdravem

J. N.
r.č.: xxx

K. N.
r.č.: xxx

oba trvale bytem
xxx