Žádali jsme o stanovisko Hlavního hygienika

 Dopis adresovaný hl. hygienikovi, je dobře koncipovaný. Postihuje jak názory rodičů, citace z tisku i mnoho argumentů či otázek, které nad očkováním vyvstávají.

A odpověď...

 

Věc: Žádost o vyjádření stanoviska


Vážený pane Hlavní hygieniku,

v lednu letošního roku nás v časopise Respekt zaujal článek "Přísně střežené dítě", s podtitulem "Češi začínají opatrně přesouvat odpovědnost za očkování dětí ze státu na rodiče", který nás mile překvapil ve svém závěru sdělením, cituji :

„Hlavní hygienik Michael Vít to však naštěstí vidí jinak. „Už zavádíme dobrovolné očkování proti pneumokokům,“ říká. To bude hrazené státem, rozhodnutí, jestli očkovat, nebo neočkovat, však stát nechá na rodičích. „Světová zdravotnická organizace doporučuje proti pneumokokům očkovat plošně. Potřebujeme, aby bylo okolo devadesáti procent očkovaných,“ dodává. „Když se nám to podaří i v dobrovolném režimu, jasně se ukáže, že dobrovolné očkování Češi zvládnou.“ Podle něj by Česko mohlo přejít na systém dobrovolného očkování do tří let.“

Toto považujeme za velmi progresivní přístup k tolik diskutované otázce dneška a jakýsi „příslib“ do budoucna. I proto jsme se rozhodli Vám adresovat naši výše uvedenou žádost, k níž doplňujeme následující.

Jsme rodiči čtrnáctiměsíční dcery, která není dosud očkována.
Po jejím narození jsme požádali o prozatímní roční odklad vakcinace s vyjádřením, že se chceme na celou problematiku více zaměřit (komplexní informace, náhled obou stran, dnes nelze získat jinak než vlastním přičiněním…), tj. získat informace o očkování, nemocech proti kterým se očkuje a jejich výskytu v ČR, dostupných očkovacích látkách a jejich složení, možných vedlejších účincích apod. a zvážit individuální očkovací plán.
Všemi zúčastněnými institucemi (pediatr, kalmetizace, KHS…) jsme byli poučeni o důsledcích našeho rozhodnutí, sepsali a podepsali požadované doklady...
Přiznáváme, že alarmující pro nás byly také zkušenosti některých známých a přátel-rodičů s očkováním jejich dětí a reakcemi po očkování.Tedy nejen náš způsob života a jeho vnímání nás přivedly k vyhledávání informací týkajících se problematiky očkování z různých zdrojů.

Dnes, po roce, zaujímáme k této věci následující stanovisko.

Jako zodpovědní rodiče, kteří řádně pečují o své dítě a chtějí mu dopřát nejlepší podmínky pro zdravý fyzický i duševní vývoj, jsme se rozhodli i nadále dítě neočkovat. Věřte, že rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Jedná se o zdraví nám nejdražší bytosti.
Plně si uvědomujeme rizika spojená s neočkováním našeho dítěte a v případě nemoci jsme připraveni nést zodpovědnost a podrobit jej veškeré dostupné léčbě. Přesto jsme po zvážení všech rizik zvolili tuto cestu.
Zároveň podotýkáme, že očkování do budoucna nevylučujeme. Z naší strany se nejedná o dogmatický a neměnný postoj i proto, že život sám takový není. Budeme se všemi aspekty i nadále zabývat tak, abychom mohli mít i v budoucnu v každém okamžiku čisté svědomí.

Nechceme zde podrobně uvádět všechny důvody, které nás k našemu současnému postoji dovedly. Výčet by byl velmi dlouhý. Přesto dovolte, abychom Vám v následujících bodech uvedli alespoň základní pohnutky. Jak bylo již uvedeno, jedná se o zdraví a život našeho dítěte, a proto lze v této věci jen velmi těžko zachovat strohou úřední formu žádosti. Děkujeme za pochopení.

 • 1. Dle našeho názoru plošné očkování nerespektuje individualitu, dispozice a životní podmínky každého jednotlivce. Očkování je obecně považováno a veřejnosti prezentováno jako nejlepší a v některých případech i jediná forma prevence. My tento názor nesdílíme. Imunitní systém dítěte se právě v tomto věku utváří, neznáme reakce dítěte.
 • 2. U dcery se v šestém měsíci věku objevil ekzém, se kterým jsme se potýkali následujících šest měsíců. Společně jsme konzultovali a hledali možné příčiny, vyzkoušeli opravdu mnohé. Dodnes dodržujeme prevenci.
 • 3. Vyhodnocením získaných informací (odborné publikace, články, zprostředkované zkušenosti…) je zjištění, že nikdo nemůže dokázat, že očkování dítěte nebude mít negativní následky. Nelze dokázat, že používané prostředky pravidelného očkování, tedy imunobiologické a podobné léčivé přípravky, nevykazují žádné nežádoucí účinky, závažné nežádoucí účinky, ani neočekávané nežádoucí účinky, tedy, že v důsledku jejich použití nemůže dojít k dočasnému nebo trvalému poškození dítěte či jeho úmrtí.
 • 4. Očkování zpravidla ochrání jednotlivce před rozvinutím projevů určité nemoci, ale nezlepšuje ani celkové zdraví jedince, ani imunitní systém. Namísto toho mění reaktivitu imunitního systému, omezuje akutní zánětlivé reakce a zvyšuje pravděpodobnost vzniku chronických alergických a autoimunitních reakcí.
 • 5. Skutečnost, že někdo je očkován proti určité nemoci, zdaleka neznamená ochranu před touto nemocí (zkušenost v rodině). A naopak když někdo není očkován proti určité nemoci a přijde s ní do kontaktu, nemusí jí onemocnět (opět zkušenost v rodině).

Dále k získaným odborným informacím o samotných očkovacích látkách.

 • 6. Vakcíny obsahují mnoho chemikálií a toxických kovů (např. formaldehyd, rtuť a hliník), které potlačují imunitu. Například rtuť způsobuje změny v činnosti lymfocytů a snižuje jejich životaschopnost.
 • 7. Vakcíny obsahují cizorodé tkáně a DNA / RNA, které vyvolávají stejnou reakci organismu jako např. transplantovaná tkáň.
 • 8. Vakcíny mění poměr pomocných a supresorických buněk, který je klíčovým ukazatelem řádné funkce imunitního systému. Po očkování vypadá naše krev podobně jako krev nemocného AIDS.
 • 9. Vakcíny mění metabolickou aktivitu mikrofágů a snižují jejich schopnost chemotaxe.
 • 10. Vakcíny přetěžují náš imunitní systém cizorodými látkami. Těžké kovy náš imunitní systém zpomalí, takže se viry mohou začít nerušeně množit
 • 11. Vakcíny ucpávají uzliny lymfatického systému velkými proteinovými makromolekulami, které nemohly být náležitě rozloženy trávícím procesem, protože byly vstříknuty přímo do těla. Toto je jedna z příčin, proč očkování souvisí s alergiemi.
 • 12. Vakcíny způsobují, že naše tělo vyčerpává zásoby důležitých živin - vitamíny A, C a zinek, které jsou potřebné pro silný imunitní systém, protože vyživují bílé krvinky a makrofágy.
 • 13. Vakcíny jsou neurotoxické a zpomalují rychlost přenosu nervových vzruchů - tedy i komunikaci našeho mozku s tkáněmi. Bylo zjištěno, že některé lymfocyty komunikují přímo s mozkem prostřednictvím souboru neurotransmiterů. Změna těchto faktorů narušuje imunitu.


Jsme si vědomi toho, že Váš úřad byl vytvořen, aby dbal na ochranu obyvatel před různými negativními vlivy. Nemoci jsou jedním z nich a prevence je jistě velmi významnou součástí ochrany. My však význam slova „prevence“ chápeme jinak, nežli dnešní, především tržně orientovaný, farmaceutický průmysl.
Je nám známo, že očkování dětí je v naší zemi všeobecně považováno za povinné na základě zákona č. 258/2000 Sb.
Zároveň také víme, že v roce 2001 Česká republika ratifikovala tzv. Úmluvu o lidských právech a biomedicíně, která je tomuto zákonu nadřazena.
Úmluva mimo jiné stanovuje, že jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. Výraz "zákrok" je přitom chápán v nejširším smyslu a zahrnuje veškeré výkony prováděné na osobě pacienta ze zdravotních důvodů, včetně preventivní péče. Jestliže nezletilá osoba není podle zákona způsobilá k udělení souhlasu se zákrokem, nemůže být zákrok proveden bez svolení jejího zákonného zástupce.
Jsme si vědomi, že tato argumentace je v dnešní době zřejmě již „provokativní“, ale věřte, že s tímto úmyslem ji zde neuvádíme.
Využíváme na základě této úmluvy svého práva a s očkováním naší dcery nedáváme prozatím souhlas. Aby tento nesouhlas byl příslušnými orgány respektován, je nutno získat v této věci Vaše kladné stanovisko.

Jste jistě nucen se ve své práci řídit mnoha zákony, předpisy, nařízeními a posudky, ale v nemalé míře i vlastním rozumem, podepřeným vysokou odborností, kvalifikací a vzděláním, a proto Vás tedy v závěru tohoto našeho osobního sdělení a žádosti prosíme o citlivé posouzení a vydání kladného stanoviska k našemu záměru dceru prozatím neočkovat a to z důvodů etických a z hlediska možných zdravotních rizik.

Kopii této žádosti obdrží zároveň náš pediatr a Krajská hygienická stanice ….

S úctou a přáním všeho dobrého
………………………………

 

Odpověď Hlavního hygienika:

Odpověď Hlavního hygienika