Jak ve školce požádat o výjimku a jak výjimku udělit

Jak požádat o výjimku k přijetí do mateřské školky u dítěte, které není očkováno přesně podle právních předpisů ČR

 Rodiče požádají ředitele školky o udělení výjimky a prohlásí, že dítě nebylo očkováno z důvodů zákonných. Uplatněny mohou být samostatně nebo i kumulativně výjimka z důvodu víry (nábožesnké důvody), výjimka z důvodu svědomí (silné dotčení rodičů negativními zkušenostmi) a výjimka z důvodu zdravotního stavu dítěte (kontraindikace k očkování potvrzená lékařem). 

Číst dál...

Žádost o přijetí nedoočkovaného dítěte do MŠ

Zde další verze žádosti zpracovaná dle návodu LLP:

 

Jméno dítěte a rodičů: ………………………………………………………………

Adresa dítěte a rodičů:…………………………………………………………….

Název a adresa školky:…………………………………………………………………

Datum a místo:…………………………………………………………………….

 

Žádost o udělení výjimky z očkování dítěte JMÉNO DÍTĚTE a přijetí do MŠ

 

 

Žádám za toto nezletilé dítě, aby bylo přijato do mateřské školy i přes nesplnění očkovacího kalendáře.

Dítě je částečně naočkováno (VYPIŠTE ČÍM).

Důvody, proč nebylo naočkováno zcela, jsou následující (UMAŽTE, DOPIŠTE DLE POTŘEBY):

a) zdravotní (alergie, rodiče mohou sami vypsat, co myslí, že mohlo způsobit očkování, v zákoně

není napsáno, že kontraindikace musí být lékařsky potvrzená)

b) dítě nebylo očkováno z důvodu našeho přesvědčení, víry či svědomí. Využíváme ústavně zaručené

právo na základě rozhodnutí Ústavního soudu (nález ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III.ÚS 449/06), že

musí existovat výjimky, zejména z důvodu víry, přesvědčení či svědomí rodičů, kdy očkování

nesmí být sankcionováno či jinak vynucováno. Opíráme se dále o rozhodnutí Krajského soudu v

Hradci Králové, který názor Ústavního soudu vztáhl i na přijímání dětí do mateřských škol

(rozsudek ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 52A 45/2011). Zde dovodil, že „sankcionování“ může mít

podobu i v nepřijetí dítěte do mateřské školy a že ředitelé škol a správní orgány jsou povinny se při

rozhodování o přijetí dítěte vypořádat s tím, zda nejsou dány konkrétní výjimečné okolnosti, které

odůvodňují nedodržení požadavku na přijímání pouze plně očkovaných dětí.

 

Naše přesvědčení a svědomí se opírá o řadu případů, kdy děti nesou celoživotní následky po

očkování, v některých případech došlo i k úmrtí dítěte za nevyjasněných okolností. Nyní bylo

potvrzeno americkým soudem, že vakcína MMR způsobila autismus, viz celý článek z 27.7.2013:

http://www.whiteoutpress.com/timeless/courts-quietly-confirm-mmr-vaccine-causes-autism/. Naše

svědomí nám brání nechat naše dítě očkovat, kdy nemáme dostatek výzkumů vyvracejících

nežádoucí efekty očkování a za zdraví dítěte neseme odpovědnost.

 

(poznámka pro rodiče - ředitel tak bude mít zdokumentovaný podklad pro přijetí i

neočkovaného dítěte. Hygienická stanice v takovém případě nemůže hrozit škole

pokutami, neboť škola respektovala právní názor soudů a práva dítěte a rodičů.)

 

 

-          podpis rodičů

Ne/Souhlas s poskytnutím zdravotních služeb - očkování

V ordinacích pediatrů se rodiče nejčastěji setkávají s níže zveřejněným formulářem při udílení nesouhlasu s očkováním. Tento formulář by měl být předkládán všem rodičům i při udílení souhlasu spolu s příbalovým letákem vakcín/y. Bohužel, většinou se s ním setkávají jen rodiče očkování odmítající nebo odkládající.

Právo lékaře je mít potvrzeno, že nabídnutou zdravotní službu pacient odmítá, tedy i očkování, ovšem právo každého pacienta je to, že toto prohlášení resp. negativní revers obsahuje skutečnosti se kterými pacient plně souhlasí. Souhlasí-li rodiče s předloženými formulacemi, je to v pořádku, není-li tomu tak přeložený formulář je možné doplnit o vlastní vyjádření, vyškrtnout s čím nesouhlasí nebo napsat prohlášení zcela vlastní. Např. chtějí-li rodiče odklad, není důvod aby podepisovali odmítnutí očkování, postačí prohlášení, že odklad je na žádost rodičů.

Číst dál...

Informovaný nesouhlas s aplikací vakcín

Vzor možného informovaný nesouhlas s aplikací dostupných vakcín proti difterii, tetanu, pertusi, hepatititě B, poliu a Hib, nikoliv s očkováním apriori

Číst dál...

Prohlášení o odmítnutí očkování

Při odmítnutí očkování je rodičům předkládán formulář lékařů, který byl vytvořen pro jejich potřeby, ale prostor pro vyjádření rodičů je minimální či nulový. Rodiče by měli vždy podepsat jen prohlášení, se kterým absolutně souhlasí. Pro pomoc se sestavováním vlastního vyjádření jsme vytvořili vzor, který rodiče mohou naformulovat či doplnit podle svého. Toto vyjádření je v optimálním případě použitelné, jak pro předání pediatrovi, tak i pro předání hygienické stanici.

 

 

Číst dál...

Podání vyjádření s ohledem na výnos US

 Vzor podání vyjádření pro účastníky přestupkového či správního řízení s ohledem na nové okolnosti, jenž nastaly Nálezem Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2011

Číst dál...

Odmítnutí povinného očkování – manuál

Image

Původní text vypracovaného Mgr. Tomášem Beranem a Jaroslavem Pšeničkou upravily Mgr. Michaela Kopalová a Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv www.llp.cz a Martina Suchánková z ROZALIO

Číst dál...

Vzor odporu proti příkazu o uložení pokuty za přestupek

Krajská hygienická stanice ………
Adresa:


                                                                                                                   V ……… dne ………
Odpor proti příkazu o uložení pokuty za přestupek


Dne ………  mi byl doručen příkaz č. j ………, kterým mi byla uložena pokuta ve výši .… Kč a zároveň mi bylo uloženo uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši .… Kč. za to, že jsem údajně spáchala přestupek na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a to tím, že jsem měla porušit ustanovení § 46 odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a ustanovení vyhlášky č. 439/2000 Sb., a vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Správní orgán nepostupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, což mu ukládá § 3 správního řádu. Především vůbec nevzal v potaz důvody, které mě vedly k rozhodnutí nenechat děti očkovat. Nevypořádal se s předloženými důkazy a návrhy. Správní orgán se při svém rozhodování neřídil platnými mezinárodními smlouvami. Využívám proto svého práva a podávám proti tomuto příkazu odpor.

Navrhuji, aby byl příkaz zrušen a aby bylo řízení o přestupku zastaveno.
Jméno
Podpis

Číst dál...

Vzor - Plná moc pro zastupování při řízení o přestupku

ImageJá, níže podepsaná xxx, narozená xxx, trvale bytem: xxx (zmocnitel), tímto v souladu s § 33 odst.2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

zmocňuji

pana xxx, nar.: xxx, trvale bytem: xxx (zmocněnec)

aby mne jako můj zmocněnec zastupoval v řízení o přestupku na úseku zdravotnictví podle § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platém znění, kterého jsem se měla dopustit tím, že jsem nepodrobila ve smyslu § 46 odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, svou dceru/syna, nar. xxx, bytem xxx, pravidelnému očkování proti xxx v době nejpozději do konce xxx po narození dítěte, které je vedeno Krajskou hygienickou stanicí xxx kraje.
Číst dál...

Vzor - Dopis na krajskou hygienickou stanici

Věc: oznámení o převzetí právního zastoupení a vyjádření zákonných zástupců nezl. ................. a ................ ve věci úpravy očkovacího kalendáře.

Číst dál...